Förvaltningsrätt innebär av den delen av juridiken som reglerar bestämmelser kring tvister och rättsförhållanden mellan staten och ”icke staten” dvs. privatpersoner och juridiska personer (företag, organisationer, föroreningar, NGO:s m.m.)

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt reglerar bestämmelser kring tvister och rättsförhållanden mellan staten och ”icke staten” dvs. privatpersoner och juridiska personer (företag, organisationer, föreningar, NGO:s m.m.)

Rättsområdet är mycket omfattande och reglerar samtliga kontakter och ageranden som myndigheter har, med privatpersoner och juridiska personer. Regleringarna kan handla om specifika sakfrågor som ansökningar av bidrag / tillstånd, beskattning (Skattelagen), Tvångsvård av unga / psykiskt sjuka / missbrukare (LVU, LPT, LVM) m.m. Regleringarna kan även handla om vad myndigheterna ska eller inte ska göra, får eller inte får göra, tillåtna handläggningstider m.m.

Hela rättsområdet skulle kunna sägas syfta till att säkra medborgarnas rätt till effektivt och rättssäkert arbetsutförande av landets myndigheter samt att dessa håller sig till gällande lagar och budget.

Specifika grenar

För rättsområdet finns en specifik gren av domstolsväsendet, Förvaltningsrätterna, dessa domstolar är; Förvaltningsrätten (FR), Kammarrätten (KR) och Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). I vissa speciella förvaltningsmål kan Regeringen vara högsta instans i beslutshierarkin.

Varför Arnér och Partners?

Hos Arnér & Partners kan du som klient känna trygghet i att byråns samlade kompetens ställs till förfogande för hantering av komplexa juridiska problem utifrån en mycket hög nivå av service och kvalificerad rådgivning.