Fastighetsrätten regleras till stor del i jordabalken. I jordabalken definieras fast egendom som jord och med jord avses territorium som tillhör Sverige. Med jord avses inte enbart jordytan utan även växter, berg, vattenområden, mark under jordytan, luftrummet ovan marken och så vidare.

Bild Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är det samlade rättsområde där regleringarna kring Fastigheter. Det kan handla om att köpa eller sälja fastigheter, byggnationer, renoveringar, pantsättningar av fastigheten för ett lån m.m. Området utgörs alltså av en samling bestämmelser inom Avtalsrätt, Miljörätt, Entreprenadrätt m.m. men utgörs även av sin egen specifika lagstiftning Jordabalken.

Fastighetsrätten tillhör civilrätten

Juridik brukar delas in i två huvudkategorier – civilrätt och offentlig rätt. Traditionellt sett tillhör fastighetsrätten civilrätten, vilket är den del av juridiken som behandlar regler mellan privatpersoner och andra privata rättssubjekt såsom företag och organisationer.

Offentlig rätt behandlar istället regler som rör statens och kommuners förvaltning samt organisation. I bred bemärkelse behandlar den offentliga rätten även frågor mellan individer och det allmänna såsom skatterätt och straffrätt. Den speciella fastighetsrätten har dock offentligrättsliga inslag.

Varför Arnér och Partners?

Arnér & Partners erbjuder en bred katalog av biträdestjänster för hantering av dina problem kring rättsområdet. Hos oss kan du känna trygghet i att byråns samlade kompetens ställs till förfogande för hantering av dina juridiska problem utifrån en mycket hög nivå av service och kvalificerad rådgivning.